Technical Board

  1. Jayant T. Ingohle (Observer)
  2. Manash Kumar Nath (Observer)
  3. Dr. Kunji Kannan (Observer)
  4. Mohan Lal Dhuri (Director)
  5. MD. Idrish (Director)
  6. Soumya SA (Dy. Director)
  7. Vandana Pimpalkhare ( Exe. Member)
  8. Dr. Hari Ram Yadav ( Exe. Member)
  9. Dr. Harish Rajoura ( Exe. Member)

Referee

Anant, Shiv Kumar, Rahul Ghavari, Shiva, Krishan Kamal, Akash Kumar, Anwar Kumar, Udhay Bheema Shetty, Krishan Kumar, Umesh Kumar, Noor Alam, Upshana Vishvakarma